Gia phả tộc NguyễnNguyễn thị Vĩnh ♀
ngày sanh dd-mm-1975
44 tuổi (45) Ất Mẹo
cha Nguyễn Đông Xuân ♂ ch
thọ 26 tuổi
mẹ Nguyễn thị Liên ♀
(Một) 67 tuổi (69)

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
1. Nguyễn thị Miên ♀ 46 tuổi (47)

chồng 1
Ngô Anh Khoa ♂
37 tuổi (38) Nhâm Tuất

quan hệ cưới
 
con
1. Ngô Nguyễn Gia Huy ♂11 tuổi (12)
2. Ngô Ngọc Như Ý ♀9 tuổi (10)