Gia phả tộc NguyễnVõ văn Sứ ♂
ngày sanh không rõ
cha Võ văn Sinh ♂
56 tuổi (57)
mẹ Nguyễn thị Chỉnh ♀

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
1. Võ thị Sa ♀
3. Võ văn Siên ♂