Gia phả tộc NguyễnNguyễn Đó ♂ ch
tên gọi (Rằm)
ngày sanh không rõ
thanh minh 10. Cao tổ Nguyễn Mai
cha Cao tổ Nguyễn Mai ♂ ch
mẹ không rõ ♀ ch

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
2. Nguyễn Gẵng ♂ ch

vợ 1
không rõ ♀ ch

quan hệ cưới
 
con
1. Nguyễn Đó (Rày) ch