Gia phả tộc NguyễnNguyễn Sẳn ♂ ch
ngày sanh không rõ
ngày giỗ không rõ
cha Nguyễn Tới ♂ ch
(2 Xử)
mẹ Trương thị Tới ♀ ch

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
1. Nguyễn Xử ♂ ch

vợ 1
Lê thị Sàng ♀ ch

quan hệ cưới
 
con
2. Nguyễn thị Sẳn ♀
3. Nguyễn thị Trưa (Chiều)
5. Nguyễn Thanh (Be)
9. Nguyễn thị Mười (Nần)
10. Nguyễn Ngần (Út)