Gia phả tộc NguyễnNguyễn Rày ♂ ch
tên gọi (Sành)
ngày sanh không rõ
ngày giỗ không rõ
cha Nguyễn Đó ♂ ch
(Rày)

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
2. Nguyễn Mau ♂ ch thọ 42 tuổi

vợ: không rõ
con
2. Nguyễn thị Trình ♀ chthọ 86 tuổi
4. Nguyễn thị Muồng ♀ ch
6. Nguyễn Lâm (7 Lâm)81 tuổi (82)