Gia phả tộc NguyễnNguyễn thị Xê ♀ ch
ngày sanh không rõ
ngày giỗ không rõ
cha Nguyễn Xử ♂ ch
mẹ Võ thị Ngữ ♀ ch

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
1. Nguyễn thị Xự (Vàng) ch thọ 82 tuổi
5. Nguyễn Xích (Nguyện) ch thọ 58 tuổi