Gia phả tộc NguyễnPhạm Năm ♂
tên gọi (5 Điếc)
ngày sanh dd-mm-1960
58 tuổi (59) Canh Tý
cha Phạm Chuột ♂ ch
(Vàng) thọ 49 tuổi
mẹ Nguyễn thị Xự ♀ ch
(Vàng) thọ 82 tuổi

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
1. Phạm Vàng ♂
2. Phạm Hừng ♂
3. Phạm thị Thu ♀
5. Phạm thị Sáu ♀
6. Phạm thị Xí ♀
7. Phạm thị Nhỏ ♀ ch
8. Phạm thị Chút ♀ ch
9. Phạm thị Nước ♀

vợ 1
Bùi thị Cúc ♀
56 tuổi (57) Nhâm Dần

quan hệ cưới
 
con
1. Phạm Tấn Tuấn ♂ ch
2. Phạm thị Tú ♀34 tuổi (35)
3. Phạm Tấn Sen ♂32 tuổi (33)
4. Phạm Tấn Điệp ♂30 tuổi (31)
5. Phạm Tấn Tươi ♂27 tuổi (28)
6. Phạm thị Bích Đẹp ♀24 tuổi (25)
7. Phạm thị Cẩm Nhung ♀21 tuổi (22)