Gia phả tộc NguyễnPhạm thị Chút ♀ ch
ngày sanh không rõ
ngày giỗ không rõ
cha Phạm Chuột ♂ ch
(Vàng) thọ 49 tuổi
mẹ Nguyễn thị Xự ♀ ch
(Vàng) thọ 82 tuổi

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
1. Phạm Vàng ♂
2. Phạm Hừng ♂
3. Phạm thị Thu ♀
4. Phạm Năm (5 Điếc) 59 tuổi (60)
5. Phạm thị Sáu ♀
6. Phạm thị Xí ♀
7. Phạm thị Nhỏ ♀ ch
9. Phạm thị Nước ♀