Gia phả tộc NguyễnNguyễn thị Đúng ♀
ngày sanh dd-mm-1969
49 tuổi (50) Kỷ Dậu
cha Nguyễn Xích ♂ ch
(Nguyện) thọ 58 tuổi
mẹ Nguyễn thị Hiền ♀
(Triên) 78 tuổi (79)

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
1. Nguyễn thị Triên ♀ 54 tuổi (55)
2. Nguyễn văn Chúng ♂ ch thọ 21 tuổi
4. Nguyễn thị Thủy ♀ 46 tuổi (47)
5. Nguyễn Hửu Việt ♂ 43 tuổi (44)
6. Nguyễn thị Thúy ♀ 39 tuổi (40)