Gia phả tộc NguyễnNguyễn thị Mỹ Trinh ♀
ngày sanh dd-mm-1996
22 tuổi (24) Bính Tý
cha Nguyễn Hửu Việt ♂
43 tuổi (45)
mẹ Trần thị Anh Đào ♀
41 tuổi (44)

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
2. Nguyễn Hửu Quyền ♂ 21 tuổi (22)
3. Nguyễn thị Mỹ Quyên ♀ 15 tuổi (16)