Gia phả tộc NguyễnNguyễn thị Mỹ Trinh ♀
ngày sanh dd-mm-1996
22 tuổi (23) Bính Tý
cha Nguyễn Hửu Việt ♂
43 tuổi (44)
mẹ Trần thị Anh Đào ♀
40 tuổi (43)

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
2. Nguyễn Hửu Quyền ♂ 20 tuổi (21)
3. Nguyễn thị Mỹ Quyên ♀ 14 tuổi (15)