Gia phả tộc NguyễnPhạm Tấn Tuấn ♂ ch
ngày sanh không rõ
ngày giỗ không rõ
cha Phạm Năm ♂
(5 Điếc) 59 tuổi (60)
mẹ Bùi thị Cúc ♀
57 tuổi (58)

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
2. Phạm thị Tú ♀ 34 tuổi (36)
3. Phạm Tấn Sen ♂ 32 tuổi (34)
4. Phạm Tấn Điệp ♂ 30 tuổi (32)
5. Phạm Tấn Tươi ♂ 27 tuổi (29)
6. Phạm thị Bích Đẹp ♀ 24 tuổi (26)
7. Phạm thị Cẩm Nhung ♀ 21 tuổi (23)