Gia phả tộc NguyễnNguyễn Hấu ♀ ch
ngày sanh không rõ
ngày giỗ không rõ
cha Nguyễn Mau ♂ ch
thọ 42 tuổi
mẹ Lê thị Mau ♀ ch
thọ 74 tuổi

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
1. Nguyễn thị Thơ ♀ ch thọ 81 tuổi
3. Nguyễn Lịa (Lía) 76 tuổi (77)
4. Nguyễn Tưởng ♂ ch thọ 20 tuổi