Gia phả tộc NguyễnNguyễn Minh Phú ♂
ngày sanh dd-mm-2013
5 tuổi (7) Quý Tỵ
cha Nguyễn Minh Hòa ♂
36 tuổi (38)
mẹ Nguyễn thị Bich Thâm ♀
30 tuổi (32)

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
1. Nguyễn Minh Phát ♂ 9 tuổi (10)