Gia phả tộc NguyễnNguyễn Minh Phú ♂
ngày sanh dd-mm-2013
5 tuổi (6) Quý Tỵ
cha Nguyễn Minh Hòa ♂
36 tuổi (37)
mẹ Nguyễn thị Bich Thâm ♀
30 tuổi (31)

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
1. Nguyễn Minh Phát ♂ 8 tuổi (9)