Gia phả tộc NguyễnPhạm Ngọc Hà ♂
ngày sanh không rõ
cha Phạm Minh Trực ♂
mẹ Nguyễn thị Nhỏ ♀
41 tuổi (42)

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
1. Phạm Minh Quang ♂