Gia phả tộc NguyễnTrà thị Hương ♀
ngày sanh không rõ
cha Trà Vàng ♂
mẹ Nguyễn thị Bé ♀
39 tuổi (40)

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
1. Trà thị Giang ♀