Gia phả tộc NguyễnNguyễn thị Lâm ♀
ngày sanh dd-mm-1961
58 tuổi (59) Tân Sửu
cha Nguyễn Lâm ♂
(7 Lâm) 81 tuổi (82)
mẹ Nguyễn thị Lâm ♀
78 tuổi (79)

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
2. Nguyễn văn Ly ♂ 55 tuổi (56)
3. Nguyễn Dương ♂ ch thọ 3 tuổi
4. Nguyễn thị Xuân ♀ 48 tuổi (49)
5. Nguyễn thị Thạnh ♀ 40 tuổi (41)