Gia phả tộc NguyễnNguyễn thị Lâm ♀
ngày sanh dd-mm-1961
57 tuổi (58) Tân Sửu
cha Nguyễn Lâm ♂
(7 Lâm) 80 tuổi (81)
mẹ Nguyễn thị Lâm ♀
77 tuổi (78)

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
2. Nguyễn văn Ly ♂ 54 tuổi (55)
3. Nguyễn Dương ♂ ch thọ 3 tuổi
4. Nguyễn thị Xuân ♀ 47 tuổi (48)
5. Nguyễn thị Thạnh ♀ 39 tuổi (40)