Gia phả tộc NguyễnNguyễn Kim ♂
tên gọi (Minh)
ngày sanh dd-mm-1964
55 tuổi (56) Giáp Thìn
cha Nguyễn Hậu ♂ ch
mẹ Dương thị Kim ♀
(2 Yên) 76 tuổi (77)

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
2. Nguyễn thị Lộc ♀ 53 tuổi (54)
3. Nguyễn Trần Thọ ♂ 37 tuổi (38)