Gia phả tộc NguyễnNguyễn Lào ♂ ch
ngày sanh 1928 - 2019
thọ 92 tuổi
ngày giỗ 20-03 AL
cha Nguyễn Sào ♂ ch
thọ 83 tuổi
mẹ Huỳnh thị Sào ♀ ch
thọ 82 tuổi

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
2. Nguyễn thị Dài (Mua) 89 tuổi (89)
3. Nguyễn thị Đều (Quốc) ch
4. Nguyễn Đo ♂ ch
5. Nguyễn Đúng (Xuân Phương) ch thọ 35 tuổi
6. Nguyễn thị Đắng ♀ ch
7. Nguyễn thị Tám (Sinh) 76 tuổi (77)
8. Nguyễn Toản ♂ ch
9. Nguyễn Mười ♂ ch
10. Nguyễn thị Liên (Một) 67 tuổi (69)
11. Nguyễn Cùng ♂ ch

vợ 1
Hoàng thị Gái ♀
79 tuổi (80) Canh Thìn

quan hệ cưới
 
con
1. Nguyễn Hoàng Nam ♂51 tuổi (52)
2. Nguyễn Hoàng Nhơn ♂48 tuổi (49)
3. Nguyễn thị Huyền ♀38 tuổi (39)