Gia phả tộc Nguyễn

hôm nay: 21/6/2019 AL

Ngày giỗ

Phái 17 tháng 3
17-06 ALNguyễn Công Chính (Bông) ch
19-06 ALVõ thị Kim ♀ ch
22-06 ALHuỳnh thị Kim Cương (Ký) ch

Phái 11 tháng 3
01-06 ALNguyễn Diên (2 Ẩn) ch
12-06 ALNguyễn Hoành (Huyên) ch
12-06 ALNguyễn Tiên (Tuân) ch

Phái 18 tháng 3
05-06 ALLê thị Đủ (Hương) ch
05-06 ALNguyễn Khuyến (Hương) ch
21-06 ALNguyễn văn Hầu ♂ ch
28-06 ALNguyễn văn Sơn ♂ ch

Phái 29 tháng 3
01-06 ALPhạm thị Vân (Lượm) ch
08-06 ALPhan thị Lan ♀ ch
09-06 ALVõ thị Ngữ ♀ ch
16-06 ALTrịnh Hiệp ♂ ch
22-06 ALNguyễn Trũng ♂ ch
25-06 ALNguyễn Năng (Hoa) ch
26-06 ALBiện thị Bồng ♀ ch

tháng 5 ««       tháng 6       »» tháng 7