Gia phả tộc Nguyễn

Dòng họ Nguyễn ở Đạm Thủy - Đức Minh - Mộ Đức - Quảng Ngãi có 4 phái.

Và cũng nhờ rất nhiều bà con trong dòng họ hổ trợ việc cung cấp thông tin, nên đến thời điểm này chúng tôi đã ghi chép được 3710 người vào trang gia phả nầy, theo bảng thống kê dưới đây.

Phái 17 tháng 3 sống qua đời mất tích t. cộng
chánh phả 420 111 531
dâu / rể 158 40 198
        729
 
Phái 11 tháng 3 sống qua đời mất tích t. cộng
chánh phả 185 79 264
dâu / rể 48 26 74
        338
 
Phái 18 tháng 3 sống qua đời mất tích t. cộng
chánh phả 954 146 1100
dâu / rể 301 46 347
        1447
 
Phái 29 tháng 3 sống qua đời mất tích t. cộng
chánh phả 703 204 2 909
dâu / rể 213 73 286
        1195